Regulamin

Regulamin serwisu sklepu i wypożyczalni inlabi.com

I Definicje

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Prowadzący Sklep – Firma . Rootinnovation Spółka z o.o. KRS: 0000438038 NIP: 8971786042, REGON: 022000276 al. Jana Matejki 11/1a 50-333 Wrocław, tel. +48 881 625 862

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego inlabi.com

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.inlabi.com za pośrednictwem którego Konsument może w szczególności składać Zamówienia; prowadzić wypożyczenia, rezerwacje

Towar – produkty zaprezentowane w Sklepie Internetowym

Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru lub/i określenie okresu wypożyczenia.

II Akty prawne

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

III Wstęp

 1. Ten regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem inlabi.com i jest  regulaminem wymaganym przez Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W regulaminie tym zawarte są zasady dokonywania rejestracji, korzystania konta, warunki świadczenia usług, sprzedaży, wypożyczenia.
 2. Serwis inlabi.com jest tworzony i zarządzany przez prowadzącego sklep.
 3. Reklamacje, zapytania, mogą być kierowane na adres biuro@rootinnovation.com lub pod numerem telefonu: 881 625 862 (opłata wg cennika właściwego operatora).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzaniach teleinformatycznych, która obsługuje standardy Web. Aby korzystać ze sklepu Konsument powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia na którym jest zainstalowana przeglądarka.
 5. Zgodnie z przepisami prawa Prowadzący Sklep ma możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.
 6. Regulamin ten dostępny jest publicznie na stronie sklepu inlabi.com i w każdej chwili Konsument może się z nim zapoznać. Potwierdzenie Konsumentowi  istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail i dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia i faktury VAT.
 7. Dane o Towarach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich recenzja, opisy, instrukcje,  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

IV Korzystanie ze sklepu internetowego

 1.  Aby korzystać ze sklepu inlabi.com nie jest wymagana rejestracja.
 2. Możliwa jest rejestracja aby zapewnić lepszy komfort pracy poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronach sklepu inlabi.com np.: podczas zamawiania i wypożyczania
 3. Rejestracji odbywa się za wyrażeniem zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Prowadzący Sklep może zablokować i usunąć dane Konsumenta ze Sklepu Internetowego, lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów jeżeli konsument:
  – podał w trakcie rejestracji informacje niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  -za pomocą sklepu internetowego dokonał naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych konsumentów sklepu internetowego,
  -wykonał innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep w szczególności w opiniach i komentarzach
 5. Sklep internetowy inlabi.com stara się zachować środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Sklep może zgłosić naruszenia prawa polskiego do określonych organów.
 7. Sklep na prośbę konsumenta może skasować konto i dane na portalu inlabi.com
 8. Konsument zobowiązany zostaje do:
  -niedopuszczania się do przesyłania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.: (naruszające dobro osób trzecich, propagujących przemoc czy zachowania aspołeczne)
  -do korzystania ze Sklepu w taki sposób aby nie zakłócać jego funkcjonowania, niepowodujący uciążliwości dla innych konsumentów.
  -zachowywać prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi dobrymi praktykami korzystania z sieci Internet.

IV. Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową inlabi.com. poprzez system e-commerce sklepu.
 2. W celu wysłania Zamówienia ze sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokument sprzedaży wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie drukowanej na życzenie konsumenta jako dołączenie do przesyłki.
 4. Standardowo jest to zaraz po zaksięgowaniu w płaty przez system elektroniczny (maksymalnie 24h w dni robocze) i dostęp do materiałów elektronicznych jest przez 7 dni.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia poprzez Punkt Partnerski.

 

V  Ceny produktów i formy płatności i modyfikacja zamówienia

 1. Ceny na stronie inlabi.com zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Konsumenta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do ceny zamówienia.
 5. Cena wynajęcia dotyczy 1 dnia i także zawiera podatek VAT
 6. Dostawa i odbiór jest umawiana podczas potwierdzenia złożenia zamówienia i może łączyć się z dodatkowymi kosztami które zostaną przedstawione konsumentowi
 7. Zapłaty za zamówienia – zakup można dokonać wyłącznie elektronicznie. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.
  Rootinnovation sp. z o.o.
  NIP: 8971786042, REGON: 022000276 al. Jana Matejki 11/1a, 50-333 Wrocław,
  IdeaBank 80 1950 0001 2006 0396 9948 0002
 8. Zapłaty za wynajęcie można dokonać także podczas procesu przekazania towoaru
 9. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.
 11. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu zapłacenia. Po zapłaceniu można dokonać zmiany poprzez bezpośredni Kontakt podany na stronie. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

VI Wynajęcie i kaucja

 1. Usługa wynajęcia zestawów jest świadczona przez serwis inlabi.com
 2. Wynajęcie następuje po rezerwacji na stronie lub telefonicznie zestawu.
 3. Osoba wynajmująca musi mieć skończone 18 lat, najlepiej rodzic.
 4. Za wynajęcie jest pobierana opłata zgodnie z cennikiem rezerwacji oraz opłata za dostarczenie.
 5. Opłata za dostarczenie jest ustalana indywidualnie i potwierdzana metodami elektronicznymi i zależy od miejsca i czasu. Może ona wynosić 0 złoty lub pokrywać koszty dowozu.
 6. Aby zabezpieczyć zestaw przed uszkodzeniami lub brakiem zwrotu na czas pobierana jest Kaucja wysokości określonej kwoty.
 7. Kaucje można wykonać na podstawie umowy lub na podstawie przelewu bankowego z zaznaczeniem, że jest to KAUCJA za …numer zamówienia.
 8. Kaucja jest zwracana bezpośrednio na konto lub osobiście na podstawie umowy po sprawdzeniu zestawu
 9. W przypadku uszkodzenia, zagubienia z kaucji pobierana jest opłata umożliwiająca odtworzenie do stanu pierwotnego.
 10. Kaucja przepada, jeżeli konsument nie odda wypożyczonej rzeczy w ciągu 20 dni.
 11. Kaucja jest pomniejszana o wartość dni których konsument przetrzymywał zestaw. W szczególnych przypadkach prowadzący sklep może nie naliczać dodatkowych opłat na życzenie konsumenta. Zależy to od woli prowadzącego sklep.
 12. Kaucja jako forma zabezpieczenia została przyjęta ze względu na ochronę danych osobowych (RODO), Chcemy uniknąć sporządzanie dokumentów wynajmu na podstawie dowodu osobistego.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Prowadzącego Sklep pisemnie na adres działalności gospodarczej lub e-mail: biuro@rootinnovation.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru poniżej, wzór nie jest obowiązkowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Imię i Nazwisko Klienta(-ów): ……………………………………….
Adres Klienta(-ów): …………………………………….
Numer konta bankowego:………………………………..
Ja niżej podpisana / podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………..
Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej / naszej* umowy:
– podaję Numer zamówienia: _______________________, i / lub
– dowód zakupu / kopię dowodu zakupu / potwierdzenie przelewu
Podpis

 1. Termin  odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, kurier i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towarów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. natomiast to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupione towary należy zwrócić na poniższy adres działalności gospodarczej.
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób aby uniemożliwić uszkodzenie podczas przesyłki.
 4. Koszty transportu przesyłki ponosi konsument
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów powstałe wskutek korzystania w sposób inny niż było  konieczne niż do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 6. Płatności zwrotu zostają dokonane przy użyciu takich samych sposobów płatności
 7. Sklep może ale nie musi wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sklep może zaproponować inny polubowny sposób uwzględnienia zwrotu.

VIII Warunki reklamacji

1. Sklep inlabi.com zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi zamówioną rzecz zdatną do użytkowania.

2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailem (patrz: „Kontakt”) zaś inlabi.com ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta  wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda.  W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

IX Odpowiedzialność

 1. Staramy się dołożyć wszelkich uwag co do wykonania zestawów. Nie mniej jednak są to zestawy autorskie. jeżeli Widzisz, że zestaw może zagrażać,życiu i bezpieczeństwu proszę o zwrot i natychmiastowy kontakt. PAMIĘTAJ BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO.
 2. Prowadzący sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złe wykorzystanie zestawów w szczególności:
  -nie zgodne z przeznaczeniem,
  -bez zachowania bezpieczeństwa,
  -bez zachowania zdrowego rozsądku,
  -na wskutek połknięcia, zjedzenia drobnych przedmiotów,
  -na wskutek przecięcia przedmiotami ostrymi,
  -na wskutek porażenia prądem, oślepieniem światłem,
  -na wskutek uduszenia o długie przedmioty i/lub przedmioty o dużej powierzchni,
  -na skutek poparzenia, odmrożenia, zatrucia…
  -na wskutek innych zdarzeń losowych
 3. Zalecamy, wszystkie zestawy używać pod czujnym okiem rodzica opiekuna który przejmuje odpowiedzialność

X Prawa autorskie

 1. Domena inlabi.com należy do prowadzącego sklepu
 2. Treść prezentowana na stronach w instrukcjach jest objęta prawami  prawami autorskimi. Wszelka publikacja kopiowanie musi być potwierdzone pisemną zgodą przez Prowadzącego sklep
 3. Zestawy przygotowywane są z należytą pieczołowitością oraz dbaniem o jakość. Staramy się aby wszystkie zawarte informacje, sposoby były kompletne i rzetelne. Prowadzący sklep nie bierze jednak żadnej
  odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.
 4. Nazwy własne komponentów, producentów są chronione przez ich samych. Użycie ich nie ma na celu budowanie własnej marki a jedynie poinformowaniu rzetelnym o składzie zestawu.

XI Dobre praktyki – TQM

 1. Prowadząc sklep dokłada wszelkiej staranności i sumienność w jakość świadczących usług.
 2. Dbając o tą jakość, każdy może zgłosić swoje uwagi konstruktywne, sugestie, propozycje poprzez kontakt, stronę lub komentarz.
 3. Zgodnie z zasadą zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, TQM) wszelkie uwagi zostaną przedyskutowane w grupie, natomiast najlepsze sugestie nagrodzimy. Dlatego prosimy o podawanie swoich danych w kontakcie. Można zgłaszać także je anonimowo.

XII Dane osobowe

1. Rejestrując się w inlabi.com Konsument wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

XIII Postanowienia końcowe

 1. W trakcie zakupu klient potwierdza akceptację warunków umowy. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
 2. Obecność towarów na stronach inlabi.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 X 2018 roku.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Konsumentem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Konsumentem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklepu czyli Wrocław.

XIV Informacja dodatkowe

Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem.
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Sklepem umowy,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

KONIEC

Informacje o Ciasteczkach

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu jest rootinnovation.com

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/podstawa-prawna/